Privacyverklaring NIFP

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Het Nederlands Instituut voor forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het biedt expertise en kennis op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en somatische en psychische zorg in justitiële inrichtingen.

Het instituut bemiddelt tussen forensisch gedragsdeskundigen enerzijds en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak anderzijds. Deze deskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken en rapporteren hierover. Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen die een straf of maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechter en in een justitiële inrichting verblijven. Als iemand meer zorg nodig heeft dan een justitiële inrichting kan bieden, dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een behandeling. Daarnaast ontwikkelt en borgt het instituut de kwaliteit van de psychische zorgverlening aan justitiabelen en stelt kaders en richtlijnen op voor de lichamelijke zorg binnen justitiële inrichtingen. Verder doet het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP organiseeert diverse opleidingen en cursussen op forensisch vakgebied, waaronder de opleiding tot pro Justitia rapporteur.

Het NIFP bestaat vanwege de aard van de verschillende doeleinden daarom ook uit vijf portefeuilles welke persoonsgegevens verwerken ten gunste van wettelijke verplichting, algemeen belang en vitaal belang:
• Wetenschap en Opleiding
• Rapportage
• Indicatiestelling Forensische Zorg
• Zorg
• Jeugd

Indeling

In deze privacyverklaring leest u hoe het NIFP omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:
• Wat zijn persoonsgegevens?
• Waarvoor verwerkt het NIFP persoonsgegevens?
• Hoe gaat het NIFP om met persoonsgegevens?
• Wanneer deelt het NIFP persoonsgegevens?
• Rechten van betrokkenen
• Wie controleert het NIFP?
• Meer informatie?
Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het NIFP nodig heeft bij de uitvoering van de wettelijke taken. Wij herzien deze privacyverklaring regelmatig. Het NIFP is een onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en deze privacyverklaring is om die reden deels gebaseerd op de DJI-brede privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze natuurlijke persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over ras, godsdienst of gezondheid, BSN-nummers en persoonsgegevens van kinderen zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet, zo mogen ze alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.


Strafrechtelijke persoonsgegevens
Strafrechtelijke gegevens zijn gegevens zoals een strafblad, strafbare feiten, verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn ook extra beschermd door de wet.
Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het NIFP persoonsgegevens?

Het NIFP gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor wettelijke taken en de overeengekomen overige taken die het algemeen belang dienen zoals het verrichten en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van rapporteurs. Hieronder staan een paar voorbeelden van waarvoor het NIFP persoonsgegevens verwerkt.


Uitvoering van taken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken. Het gaat om persoonsgegevens van in- en externe medewerkers, justitiabelen, bezoekers en personen die bijvoorbeeld incidentele werkzaamheden verrichten in gebouwen van het NIFP of daarbuiten.


Strafrechtelijke persoonsgegevens
Wij verwerken ook strafrechtelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken. Soms gelden voor de verwerking van die gegevens speciale wetten, zoals de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of de Wet Forensische Zorg. Die wetten geven het NIFP de ruimte om deze gegevens - indien noodzakelijk - uit te wisselen met bevoegde JenV-onderdelen. Daarom kunnen privacy rechten van personen (tijdelijk) beperkter zijn dan bij niet-strafrechtelijke persoonsgegevens. Veelal gaat het om bemiddelen voor rapportage en indiceren. Ook worden strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt voor wetenschappelijk onderzoek.

Medische gegevens
Het NIFP verwerkt medische gegevens van (ex-)justitiabelen en naasten ten behoeve van medische of psychische behandeling en/of advisering tijdens en na het verblijf in een justitiële inrichting of voor het onderzoek naar de geestesgesteldheid van onderzochten. Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens volgens de AVG en hier gelden strengere omgangsregels voor. Ook geldt voor deze persoonsgegevens in beginsel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener.

Hoe gaat het NIFP om met persoonsgegevens?

Het NIFP erkent en borgt de verantwoordelijkheid van het verwerken van (gevoelige) persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, aansluit bij onze kernwaarden. Daarom hanteren wij een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen wij maatregelen voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten
• Wettelijke reden en met een doel; Wij verwerken alleen persoonsgegevens als er een wettelijke reden (grondslag) is om ze te mogen verwerken. Daarbij geldt dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld.
• Zo min mogelijk gegevens; We verwerken niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.
• Inbreuk op privacy zo klein mogelijk; Wij zorgen dat de inbreuk op iemands privacy niet te zwaar is voor het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens. Als er een keuze mogelijk is tussen meerdere opties, verwerken we de persoonsgegevens die de minste inbreuk maken op iemands privacy.
• Bewaren zolang het nodig is; We bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, zolang vereist is op grond van de Archiefwet, WGBO of andere wettelijke kaders en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen
Om zorgvuldig met persoonsgegevens te kunnen omgaan, nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens mogen verwerken.
• DJI hanteert standaard de BIR 2017 BBN2. Omdat binnen het NIFP ook medische gegevens worden verwerkt zijn daarom de aanvullingen vanuit de NEN7510, NEN71512 en NEN7513 ook van toepassing. In deze combinatie ontstaat een omvattende en gebalanceerde set met maatregelen om informatiebeveiliging mee te borgen conform zorgnormen.
• Wij maken afspraken over privacy maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleren of zij deze afspraken nakomen.

Wanneer deelt het NIFP persoonsgegevens?

In een aantal gevallen is het NIFP bevoegd en soms zelfs verplicht om persoonsgegevens aan andere (overheids)organisaties te vragen of te verstrekken. Een voorbeeld: het NIFP werkt in een keten met het OM, de Rechtspraak en particuliere instellingen. De organisaties in die keten hebben uitwisseling van persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren. Ook wordt hiermee voorkomen dat dezelfde persoonsgegevens steeds opnieuw aan iemand moeten worden gevraagd.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG en de Richtlijn 2016/680 hebben betrokken een aantal rechten. Bij de AVG zijn dit er zes (recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdracht en bezwaar). Onder de Richtlijn, vertaald in Nederland naar de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), gelden alleen het recht op verzoek tot inzage en rectificatie.
U kunt een beroep doen op de hierna vermelde privacy rechten als het NIFP persoonsgegevens van u verwerkt. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken dan kunt u een inzageverzoek doen. Dit kunt u doen door een duidelijk verzoek te schrijven aan privacy@dji.minjus.nl. Alvorens uw verzoek ingewilligd kan worden zal eerst uw identiteit vastgesteld moeten worden. Afhankelijk van de grootte van het verzoek zult u geïnformeerd worden of het uitvoeren al dan niet langer dan 4 weken zal duren.


Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens het NIFP van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Recht op rectificatie
Zijn volgens u gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Dit is het recht op rectificatie.
Tip: als u gegevens wilt laten wijzigen of aanvullen, dan moet u kunnen aantonen dat ze niet kloppen. U kunt bewijzen meesturen; na afhandeling van uw verzoek verwijderen we die gegevens vanzelfsprekend.

Recht op vergetelheid
U kunt, bijvoorbeeld als het NIFP uw gegevens niet meer nodig heeft of als u een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens heeft ingetrokken, aan het NIFP vragen om uw gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Dit recht geldt niet als het NIFP een wettelijke plicht heeft uw gegevens te bewaren, denk bijvoorbeeld aan een personeelsdossier of registratiegegevens betreffende een pro Justitia rapportage.
Tip: als u gegevens wilt laten wissen, geef dan heel precies aan om welke gegevens het gaat. Soms is het dan nodig dat u eerst een verzoek om inzage doet, zodat u weet welke gegevens we van u verwerken en waarvoor.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als het NIFP uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die het NIFP digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het NIFP om een taak van algemeen belang te vervullen, om openbaar gezag uit te oefenen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt het NIFP vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt of als het NIFP ze niet meer nodig heeft. Dit is het recht op beperking van de verwerking.
Tip: u kunt op grond van dit recht aan het NIFP vragen om bepaalde gegevens niet (meer) te verwerken. Geef dus precies aan om welke gegevens het gaat. Soms is het dan nodig dat u eerst een verzoek om inzage doet, zodat u weet welke gegevens we van u verwerken en waarvoor.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door het NIFP. Dit is het recht van bezwaar. Dit recht geldt als uw persoonsgegevens worden gebruikt in direct marketing (reclame en nieuwsbrieven e.d.) en als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Tip: bekijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wat onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan.

Wie controleert het NIFP?

Het NIFP is onderdeel van DJI, wat op zich zelf een onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of het NIFP de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving door organisaties als het NIFP.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met privacy@dji.minjus.nl. Heeft u vragen over de Nederlandse privacywetgeving? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie. Een klacht kunt u bij het NIFP indienen via privacy@dji.minjus.nl. Komt u er met het NIFP toch niet uit, dan kunt u een klacht over het NIFP indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de Nationale Ombudsman.